Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van NoordAgenda.nl

1.Alle informatie die NoordAgenda.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites die genoemd worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

2.Het gebruik van deze site is gratis, maar wij stellen donaties zeer op prijs. Anders kunnen we niet voortbestaan. Om te kunnen uploaden is registratie niet verplicht.

3.Op alle overeenkomsten tussen NoordAgenda.nl en de uploader van informatie is Nederlands recht van toepassing.

4.Alle correspondentie gaat meestal via email.

5.Graag wijzigingen tav data , tijden en dagen meteen op NoordAgenda.nl zelf aanpassen.

6. Materiaal dat door de uploader is aangeleverd blijft eigendom van de uploader, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden. Uploader garandeert NoordAgenda.nl dat het item dat uploader aan NoordAgenda.nl verstrekt en plaatst op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van teksten en foto’s, inhoud van de gelinkte websites.

8. Indien uploader namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de uploader te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden .

9. NoordAgenda.nl heeft het recht om naar eigen inzicht agenda items te weigeren of te annuleren.

10. Door het plaatsen van een item vrijwaart uploader NoordAgenda.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van dit item en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

11. Wijziging Algemene Voorwaarden NoordAgenda.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de uploader rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van NoordAgenda.nl is daarvoor afdoende. Het is aan NoordAgenda.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de uploader.

12. Disclaimer NoordAgenda.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de uploader kan lijden. NoordAgenda.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.